Termeni și Condiții de Folosire a PORTALULUI academicinfo.ubbcluj.ro 

1.SCOP
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI oferă acces la acest portal, pentru a face cunoscute serviciile sale educaționale și munca depusa de cadrele didactice în serviciul studenților și potențialilor parteneri academici. Urăm „bine ați venit!" tuturor vizitatorilor și recomandăm citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.
Singurul scop permis pentru utilizarea acestui portal este obținerea de informații despre oferta de servicii educaționale, despre capacitatea academică a Universității Babeș-Bolyai și despre materialele relevante din domeniul educației și cercetării. Orice utilizare în alte scopuri decât cele mai sus arătate nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale sau penale din România.
Folosirea, incluzând citirea sau copierea pentru uz exclusiv privat, implica acceptarea fără rezerve a termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. Ele se constituie într-un ACORD cu valoare și regim juridic de Contract, ce are ca părți UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI și pe dumneavoastră (persoana juridică sau fizică), în calitate de UTILIZATOR.

2. LEGISLAȚIE ȘI DREPT APLICABIL
Legislația în conformitate cu care a fost redactat și se va derula acest Acord, și în conformitate cu care se interpretează, este legislația română în domeniu și în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.
Prin accesarea (vizitarea sau utilizarea) portalului, UTILIZATORUL se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai jos precum și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între el și UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din Cluj-Napoca, în conformitate cu legile române în vigoare.

3.DREPT DE PROPRIETATE și DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI este proprietarul exclusiv al portalului și al tuturor informațiilor conținute de acesta. Întregul conținut al acestui portal (constând în mod exemplificativ și nu limitativ în: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date) este proprietatea exclusivă a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI și este apărat în conformitate cu Legea nr. 8/1996.
Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest portal sunt deținute integral și exclusiv de UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI sau de cedenții săi nominalizați. Niciun material de pe acest portal nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară expresă și scrisă a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI. Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul are permisiunea de a printa sau descărca pe calculatorul personal – și numai pe acesta - secțiuni de materialele din diferite zone ale portalului doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.
Orice altă copiere, redistribuire, retransmitere sau publicare a oricărui material descărcat este strict interzisă fără consimțământul expres prealabil și scris al UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI.
Prin acceptarea acestor termeni și condiții UTILIZATORUL se declară de acord:
- să nu modifice în tot sau în parte niciun material provenit din materialele descărcate din portal.
- să ofere UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI o licență neexclusivă, fără pretenții de plată pentru drepturile de autor, în toată lumea, continuă, cu dreptul de a sublicenția, de a reproduce, de a distribui, de a transmite, de a crea lucrări derivate, de a expune sau de a prezenta public orice materiale și alte informații (incluzând, fără limitare, idei conținute în acestea pentru produse și servicii noi sau îmbunătățite) pe care le afișează, în orice mod cunoscut sau ce va fi descoperit, în locații publice ale portalului.
- să ofere UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI dreptul de a utiliza numele utilizatorului în legătură cu materialele sau datele expuse/introduse, precum și în legătură cu toate materialele destinate promovării portalului în rândul cadrelor didactice și studenților.
- că nu va avea nici o pretenție împotriva UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI pentru orice încălcare - pretinsă sau adevărată - a vreunui drept, încălcare ce nu provine din exploatarea portalului.

4. POLITICA DE UTILIZARE A PORTALULUI
4.1. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI
Prin accesarea acestui portal, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea lui si a Internetului. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI va depune toate diligențele pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a portalului, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora. În niciun caz, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi responsabilă pentru niciun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau accesoriu, apărute din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a portalului sau în legătura cu acestea.
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a monitoriza conținuturile din portal și de a le înlătura unilateral pe cele considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare sau normelor legale în vigoare.
4.2. RESTRICȚIONĂRI
Cu scopul de a menține un serviciu informativ și valoros, care vine în întâmpinarea nevoilor academice ale utilizatorilor și de a evita prejudiciul ce poate rezulta din diseminarea afirmațiilor care sunt false, rău-intenționate, sau care aduc atingere drepturilor terților, părțile convin următoarele reguli pentru protecția împotriva abuzurilor:
4.2.1 Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele real.
4.2.2 Este prohibită afișarea sau transmiterea a orice mesaj care este calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului.
4.2.3 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini sau programe care ar viola drepturile de proprietate ale terților, inclusiv texte, imagini sau programe neautorizate fără drept de autor, secrete economice, militare sau alte informații confidențiale, mărci comerciale sau de servicii protejate.
4.2.4 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare.
4.2.5 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură.
4.2.6 Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile și capacitățile portalului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.
4.2.7 Este interzisă încercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua portalului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI care nu sunt publice, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.
4.2.8. Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, in funcționarea serverelor care deservesc portalul.
4.3 DATE PERSONALE
UTILIZATORUL este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Datele personale ale UTILIZATORULUI vor putea fi folosite de către UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI în acord cu prevederile Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Accesarea portalului și introducerea datelor cu caracter personal reprezintă exprimarea acordului expres pentru prelucrarea acestor date, inclusiv pentru cele cu caracter de identificare.

5. OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE
Pentru accesarea anumitor secțiuni ale portalului, utilizatorul este obligat:
1) să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de formularul de înregistrare;
2) să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maxim 24 de ore de la operarea modificărilor respective.
Prin completarea formularului de înregistrare utilizatorul devine unul înregistrat. Dacă veți furniza în cursul înregistrării informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la portal.

6. RĂSPUNDERE și LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE
Prin folosirea acestui site, declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:
6.1. Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere a utilizatorului. Utilizatorul exonerează în mod expres UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI de orice răspundere referitoare la întrebuințarea defectuoasă a portalului.
6.2. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu oferă nicio garanție că portalul va satisface toate cerințele, ci doar acelea care sunt interdependente cu scopul portalului.
6.3. Orice material descărcat sau obținut în orice mod permis prin utilizarea portalului se află la discreția utilizatorului și poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conținutului site-ului.
6.4. Nicio informație obținută de UTILIZATOR nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din: (1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului; (2) acces neautorizat la datele utilizatorului sau deteriorarea transmisiilor acestor date; (3) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra portalului; (4) orice altă problemă legată de portal și care iese din sfera de mentenanță a acestuia.
6.5. Pentru secțiunile portalului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, politicii sau imaginii instituţiei, moralei și/sau dispozițiilor legale. Prin acceptarea acestor termeni și condiții utilizatorul se declară de acord să protejeze, să asigure și să apere UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI împotriva oricăror pretenții, reclamații, pierderi, cheltuieli, prejudiciilor directe și/sau indirecte rezultate din încălcarea acestor termeni de către utilizator, mandatarii sau prepușii săi.
6.6. Acest portal este oferit în aceasta formă fără alte garanții și în niciun caz UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi responsabilă pentru pagubele utilizatorilor, ale sistemelor de calcul sau ale altor echipamente.
6.7. Forța Majoră, așa cum este definită de legea romana, exonerează de răspundere părțile acestui Acord.
6.8. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI are dreptul de a utiliza sau prelucra orice date introduse în acest portal, inclusiv acelea cu caracter personal.

7. MODIFICAREA ACORDULUI
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a modifica oricare din termenii și condițiile incluse în acest acord, orice anexă și orice politică inclusă sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplica atât utilizatorilor curenți cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în aceasta secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

8. DISPOZIȚII FINALE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, care vor continua să își producă efectele.
Regimul juridic al Termenilor și Condițiilor este acela al unui contract valabil încheiat.
Neexercitarea din partea UNIVERSITATII BABEȘ-BOLYAI a vreunui drept prevăzut în prezentul acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.

9. DEFINIȚII ȘI DETALIERI DE TERMENI
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI = persoană juridică română, cu sediul în România, Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, înființată prin Legea pentru recunoașterea ca persoană juridică a Universității din Cluj publicată in Monitorul Oficial nr. 243/02.11.1924, cod fiscal 4305849, reprezentata legal prin Rector.
PORTAL = portalul accesibil la adresa de internet academicinfo.ubbcluj.ro.
UTILIZATOR = orice persoană care accesează portalul; termenul cuprinde atât persoanele ce vizitează portalul în secțiunile publice ce nu necesită înregistrare (vizitatori) cât și persoanele înregistrate prin formularul de înregistrare (utilizatori înregistrați).
DATE = orice informații care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operațiuni legate de accesul la Internet, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal și altele asemenea, inclusiv informațiile privitoare la activitățile academice, educaționale și de cercetare.
DREPT DE AUTOR ASUPRA CONȚINUTULUI = Conform art.72 alin. (1) din Legea 8/1996, protecția programelor pentru calculator „include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele.”
LICENȚĂ = acordul titularului dreptului de autor pentru cesiunea unor drepturi către terț („licența neexclusivă”, în text, respectiv licența nepurtătoare de exclusivitate pentru terț).
ACCESARE = în sensul prezentului acord, etapă a navigării pe Internet ce se caracterizează prin vizitarea sau utilizarea înregistrată a unui domeniu de pe Internet dedicat unei activități specifice.
SERVER = ansamblul de servere pe care este găzduit portalul.

 


Terms and conditions for Using the academicinfo.ubbcluj.ro PORTAL

1. PURPOSE
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY gives access to this portal in order to make its educational services and the teachers’ activity available to students and potential academic partners. We welcome our visitors and we recommend that you carefully read these terms and conditions.
The sole purpose allowed for using this portal is to obtain information on the educational offer, the academic capacity of Babeş-Bolyai University, and the relevant materials in the field of education and research. Any use for purposes other than the ones stated above is prohibited and is subject to the provisions of civil, contraventional, or criminal law in Romania.
Any use, including reading or copying for exclusively private use, implies unreserved acceptance of the terms and conditions detailed in the following paragraphs. They constitute a legally binding contractual AGREEMENT between BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY as one party and you (legal or natural person) as a USER.

2. APPLICABLE LEGISLATION AND RIGHTS
This Agreement was drafted, is implemented, and is interpreted in accordance with the Romanian legislation in force. It shall be supplemented, to the extent applicable, by the reference standard norms of the European Union.
By accessing (visiting or using) the portal, the USER agrees that the Romanian laws will govern the Terms and Conditions of Use below and any disputes of any kind that may arise between him/her and the BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY. In the event of any conflict, the two parties will first try to settle it amicably. If amicable settlement is not be possible, the conflict will be settled by the competent courts in Cluj-Napoca, in accordance with the Romanian laws in force.

3. RIGHTS OF OWNERSHIP AND COPYRIGHT
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY is the exclusive owner of the portal and all the information contained therein. The entire content of this portal (exemplary and not limitative of: images, texts, charts, symbols, web graphics, scripts, programs, drawings, photos, audio or video clips and other data) is the exclusive property of BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY and is protected according to Law no. 8/1996.
The copyright for all information on this portal is wholly and exclusively owned by BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY or its assignees. No material on this portal can be reproduced in part, completely or modified without the express and written permission of the BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY. All rights are reserved. The recipient is allowed to print or download on their personal computer - and only on it - sections of materials in different areas of the portal for their exclusive academic and non-commercial use.
Copying, redistribution, retransmission or publication of any downloaded material for any other purpose without the prior written consent of BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY is strictly prohibited.
By accepting these terms and conditions, the USER agrees:
- not to modify, either in whole, or in part any material from the materials downloaded from the portal.
- to provide BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY a non-exclusive, royalty-free, worldwide licence with the right to sublicense, reproduce, distribute, transmit, create derivative works, to display or to present to the public any materials and other information (including, without limitation, ideas contained therein for new or improved products and services) that they display in any manner known or to be discovered in public locations of portal.
- to provide BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY with the right to use the user’s name in connection with the materials or data displayed/introduced, as well as all materials meant to promote the portal among teachers and students.
- that s/he will bring no claim against BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY for any violation - alleged or true - of any right, a violation that does not originate from the exploitation of the portal.

4. PORTAL USE POLICY
4.1. USER RESPONSIBILITY
By accessing this portal, the user assumes full risk and responsibility for using it and the Internet. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY will do all due diligence to ensure the proper functioning of the portal, but it does not guarantee uninterrupted operation, error-free operation or unconditional correction. Under no circumstance will BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY be liable for any direct and/or indirect, and/or incidental, consequential and/or incidental damage arising out of the use or inability to use the Portal in connection therewith.
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY reserves the right to monitor the contents of the portal and to unilaterally remove those considered harmful or contrary to the present conditions, morals, university ethics or legal norms in force.
4.2. RESTRICTIONS
In order to maintain an informative and valuable service that meets the academic needs of users and to avoid the damage that may result from the dissemination of allegations that are false, ill-intentioned, or that affect the rights of third parties, the parties agree with the following rules for protection against abuse:
4.2.1 Users will only use their real name and surname.
4.2.2 It is forbidden to display or to send any message that is defamatory, libelous, abusive or disclosing private or personal information of any third party. The user is not allowed to display or transmit any material, data, images or programs that are indecent or obscene, damaging human dignity or human rights.
4.2.3 The user is not allowed to display or transmit any written materials, data, images or program that could violate third party proprietary rights, including unauthorized texts, images, or programs without copyright, economic, military, or other confidential information, trademarks, or protected services.
4.2.4 The user is not allowed to display or transmit any material containing viruses or other harmful electronic identities.
4.2.5 The user is not allowed to display or send any messages that contain threatening, abusive or discriminatory content of any kind.
4.2.6 The user is not allowed to use the facilities and capabilities of the portal to perform activities contrary to law or that violate or might violate the rights of third parties.
4.2.7 It is forbidden to probe or test the vulnerability of any system in the portal network, to access any servers or electronic services belonging to BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY that are not public without its prior, express, and written authorization.
4.2.8. Any interference or attempt to interfere, by any means, with the operation of the servers serving the portal is forbidden.
4.3 PERSONAL DATA
USER is completely responsible for all activities that occur by accessing his/her personal user account and password. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY will not be liable for errors resulting from user negligence regarding the security and confidentiality of his/her account and password.
The USER’S personal data may be used by BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY in accordance with the provisions of Law no. 677/2001 and of Law no. 506/2004. Accessing the portal and entering personal data constitutes an express agreement for the processing of such data, including data of identifying nature.

5. REGISTRATION OBLIGATION
To access certain sections of the portal, the user is required to:
1) provide real, accurate and complete data about his/her person, as required by the registration form;
2) update the registration data in the event of a modification, within 24 hours after operating the respective changes.
By filling in the registration form the user becomes a registered user. If you provide non-conforming, inaccurate or incomplete information during the course of the registration, BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY has the right to unilaterally restrict partial or total access to the portal.

6. LIABILITY AND LIMITATION OF LIABILITY
By using this site, you expressly state that you understand and agree to the following:
6.1. Use of the site is at the user’s sole responsibility. The user expressly waives the liability of BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY for any misuse of the portal.
6.2. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY offers no guarantee that the portal will meet all the requirements, other than those pertaining to the goal of portal.
6.3. Any material downloaded or obtained in any way permitted through the use of the portal is at the discretion of the user and may be used only at his/her own risk. The user is the sole person responsible for any damages caused to the computer used to access the website or any other data loss that may result from downloading the site content.
6.4. No information obtained by the USER will create a warranty that is not expressly stipulated in the Terms and Conditions of Use. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY shall not be liable for any direct, indirect, fortuitous, special damages, including, but not limited to, loss of profit, use, data or other intangible or immeasurable loss resulting from: ) the use or inability to use the information on the website; (2) unauthorized access to user data or damage to the transmission of such data; (3) statements or actions of any third party on the portal; (4) any other issue related to the portal and which surpasses the scope of maintenance.
6.5. For portal sections that may contain user opinions, full responsibility for the content of the opinions falls entirely to their authors. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY reserves the right not to disclose any opinions which it deems harmful, in any form, to the policy or image of the institution, morals and/or legal provisions. By accepting these terms and conditions, the user agrees to protect, safeguard and defend BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY against any claims, complaints, losses, expenses, direct and/or indirect damages resulting from the breach of these terms by the user or his/her assignees.
6.6. This portal is provided in this form without any other warranties, and in no case will BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY be liable for damages to users, computer systems or other equipment.
6.7. Force Majeure, as defined by the Romanian law, exonerates the parties to this Agreement from liability.
6.8. BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY has the right to use or process any data entered into this portal, including personal ones.

7. MODIFICATION OF THE AGREEMENT
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY reserves the right to modify any of the terms and conditions contained in this agreement, any appendix and any policy included or mentioned at any time, unilaterally, and to determine when such changes apply to both current and future users. Any changes or amendments will take effect following their display in this section. Continued use of the service by users after the modification of these terms and conditions constitutes a tacit agreement and will be considered as such.

8. FINAL PROVISIONS
If any of the above clauses are found null or void, irrespective of the cause, this will not affect the validity of the other clauses, which will continue to take effect.
The legal status of the Terms and Conditions is that of a valid contract.
The non-exercise by BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY of any right set out in this agreement will in no case constitute a waiver of that right.

9.DEFINITIONS AND DETAILS OF TERMS
BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY = Romanian legal person, based in Romania, Cluj-Napoca 400084, 1 Mihail Kogalniceanu Street, established by the statute acknowledging the University of Cluj as legal entity published in the Official Gazette no. 243/02.11.1924, fiscal code 4305849, legally represented by the Rector.
PORTAL = the portal that can be accessed on academicinfo.ubbcluj.ro
USER = any person accessing the portal; the term includes both visitors who access the portal in public sections that do not require registration (visitors) and the persons registering by registration form (registered users).
DATE = any information that may allow or facilitate performing types of operations pertaining to Internet access such as an identification code, name or ID, address or main office, telephone, fax, e-mail address, registration number or other similar means of identification, tax registration code, personal numerical code and the like, including information on academic, educational and research activities.
COPYRIGHT = According to art. 72 par. (1) of Law 8/1996, the protection of computer programs “includes any expression of a program, application programs and operating systems, expressed in any language, either in source code or object code, preparatory design material, and textbooks.”
LICENCE = permission of the copyright owner to assign certain rights to a third party (the “non-exclusive licence” in the text or the non-exclusive third-party licence).
ACCESSING = for the purpose of this Agreement, the Internet browsing stage characterized by visiting or user login access of an Internet domain dedicated to a specific activity.
SERVER = the cluster of servers on which the portal is hosted.

 


Az academicinfo.ubbcluj.ro PORTÁL használatával kapcsolatos általános feltételek 

1. CÉLOK
A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM hozzáférést biztosít ehhez a portálhoz annak érdekében, hogy megismertesse oktatási szolgáltatásait és az egyetemi oktatók által végzett munkát, a hallgatók és a potenciális akadémiai partnerek szolgálatában. Üdvözöljük látogatóinkat ezen az oldalon, és ajánljuk az alábbi általános feltételek figyelmes elolvasását.
Az oldal használatának egyedüli megengedett célja az oktatási szolgáltatásokkal, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem akadémiai befogadóképességével, valamint az oktatás és a kutatás területén releváns anyagokkal kapcsolatos információk elérése. A fentiektől eltérő bármilyen egyéb célú használat nem engedélyezett, és a Romániában érvényes polgári, szabálysértési vagy büntetőjogi törvények rendelkezéseinek hatálya alá esik. A felhasználás, beleértve az olvasást és a kizárólag saját célú másolást, maga után vonja az általános feltételek fenntartás nélküli elfogadását, amelyek részletes bemutatása a következő paragrafusokban történik. Ezek a feltételek egy MEGÁLLAPODÁST hoznak létre, amely egy jogi értékű és rendszerű Szerződés, és amelynek szerződő felei a Babeș–Bolyai Tudományegyetem és Ön (jogi vagy természetes személy), FELHASZNÁLÓI minőségben.

2. JOGSZABÁLYOZÁS és ALKALMAZANDÓ JOG
A törvénykezést, amely alapján jelen Megállapodás megszerkesztésre került és megvalósul, és amely alapján értelmezésre kerül, a szakterületre vonatkozó hatályos román jogszabályok képezik. Az alkalmazhatóság függvényében ezek kiegészülnek az Európai Unió szintjén érvényes referencia-szabályokkal.
A portálhoz való hozzáférés (látogatás vagy használat) révén a FELHASZNÁLÓ beleegyezését adja, hogy az alábbi Általános Felhasználási Feltételeket a román törvények szabályozzák, és ezek irányadóak legyenek bármilyen egyéb jellegű vitás kérdésben, amely a felhasználó és a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM között felmerül. Az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket először barátságos úton kell megoldani. Amennyiben a barátságos megoldás nem lehetséges, a felmerült vitás kérdések megoldásában a kolozsvári hatóságok illetékesek, a romániai hatályos törvényeknek megfelelően.

3. TULAJDONJOG és SZERZŐI JOGOK (Copyright)
A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM a portál és a hozzá tartozó valamennyi információ kizárólagos tulajdonosa. Ennek a portálnak a teljes tartalma (amely szemléltetésképpen, de nem kizárólagosan a következőkből áll: képek, szövegek, grafikonok, szimbólumok, webgrafikai elemek, hangzó és mozgóképi anyagok, és egyéb adatok), a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM kizárólagos tulajdonát képezi, és a Szerzői és szomszédos jogokról szóló 8/1996-os számú törvény védelme alá esik. A portálon szereplő információk szerzői jogait teljesen és kizárólagosan a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM birtokolja, vagy név szerint azok, akikre ezt a jogot átruházta. A portálon szereplő anyagokat sem részben, sem egészben nem lehet sokszorosítani vagy módosítani a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM előzőleg adott, határozott írásbeli engedélye nélkül. Minden jog fenntartva. A címzettnek engedélye van arra, hogy személyes számítógépén – és csakis azon – kinyomtassa vagy letöltse a portál egyes részein megtalálható anyagokat, de kizárólag egyetemi és nem kereskedelmi, személyes felhasználás céljából.
A letöltött anyagok bármilyen egyéb jellegű másolása, megosztása, továbbítása vagy közzététele szigorúan tilos a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM előzőleg adott, írásos beleegyezése nélkül.
Ezeknek az általános felhasználási feltételeknek az elfogadásával a FELHASZNÁLÓ beleegyezését adja az alábbiakra vonatkozóan:
- nem módosítja a portálról letöltött anyagokból származó információkat sem részben, sem egészben.
- nem kizárólagos engedélyt ajánl fel a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMNEK, a szerzői jogokért járó pénzkövetelés nélkül, az egész világon, folyamatosan, a további felhasználásra adás jogával, a másolatkészítés, a sokszorosítás, a megosztás, a továbbítás céljából, az ezekből származó munkák létrehozása céljából, hogy bármilyen anyagot és egyéb információt ismertessen és nyilvánosan bemutasson (beleértve, korlátozás nélkül, az ebben foglalt új ötleteket az új vagy feljavított termékek és szolgáltatások számára), amelyeket közzétesz, bármilyen ismert módon, vagy amely feltárásra kerül, a portál nyilvános helyszínén.
- felajánlja a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMNEK a felhasználó nevének használati jogát a feltüntetett/bevezetett anyagok vagy adatok vonatkozásában, valamint minden olyan anyaggal kapcsolatban, amelyek a portál népszerűsítését szolgálják az oktatók és hallgatók körében.
- nem fog fellépni semmilyen követeléssel a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMMEL szemben valamely jog – vélt vagy valós – megsértése esetén, és ez a jogsértés nem az oldal működtetésének következménye.

4. A PORTÁL HASZNÁLATI POLITIKÁJA
4.1. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE
A portálhoz való hozzáférés révén a felhasználó kockázatot és teljes felelősséget vállal annak használatáért és az internethasználatért. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM minden igyekezetével azon lesz, hogy biztosítsa a portál megfelelő működését, viszont nem garantálja a megszakítatlan működést, a hibamentes működést vagy azok feltétlen kijavítását. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM egyetlen esetben sem tehető felelőssé semmilyen közvetett és/vagy közvetlen, fő és/vagy járulékos esetleges veszteségért, amely a portál használatából vagy használatának meghiúsulásából származik, vagy ezekkel összefüggésbe hozható. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM fenntartja magának a portál tartalmának monitorizálásához való jogot, és egyoldalúan eltávolíthatja az ártalmasnak vélt tartalmakat, amelyek nem felelnek meg a jelen feltételeknek, az egyetemi erkölcsi és etikai alapelveknek, vagy az érvényben lévő jogszabályoknak.
4.2. KORLÁTOZÁSOK
A tájékoztató jellegű és értékes szolgáltatás fenntartása érdekében, amely a felhasználók egyetemi szükségleteire adott válasz, valamint a hamis, a rossz szándékú vagy a harmadik felek jogait is érintő állítások elterjedéséből származó veszteségek megelőzése érdekében, a visszaélések elkerülése céljából felek megállapodnak az alábbi szabályok betartásában:
4.2.1 A felhasználók csak a valódi családnevüket és keresztnevüket fogják használni.
4.2.2 Tiltott minden olyan szöveg közzététele vagy továbbítása, amely rágalmazó, gyalázkodó, becsmérlő, sértő, vagy amely magánjellegű vagy személyes információt tár fel bármely harmadik félnek. A felhasználónak nem engedélyezett olyan írott anyagok, adatok, képek vagy programok közzététele vagy továbbítása, amelyek illetlenséget vagy obszcén kifejezéseket tartalmaznak, vagy amelyek megsértik az emberi méltóságot és az emberi jogokat.
4.2.3 A felhasználónak nem engedélyezett olyan írott anyagok, adatok, képek vagy programok közzététele vagy továbbítása, amelyek megsértik a harmadik felek tulajdonhoz való jogát, beleértve a szerzői jog nélküli szövegeket, képeket vagy nem engedélyezett programokat, gazdasági, katonai titkokat vagy egyéb bizalmas információkat, kereskedelmi márkákat vagy védett szolgáltatásokat.
4.2.4 A felhasználónak nem engedélyezett olyan anyagok közzététele vagy továbbítása, amelyek vírusokat tartalmaznak, vagy egyéb károkozó vagy fertőző jellegű elektronikus tartalmat.
4.2.5 A felhasználónak nem engedélyezett olyan üzenetek közzététele vagy továbbítása, amelyek tartalma fenyegető, önkényes, vagy amelyek bármilyen jellegű diszkriminációt népszerűsítenek.
4.2.6 A felhasználónak nem engedélyezett a portál által nyújtott előnyök és lehetőségek kihasználása annak érdekében, hogy törvénybe ütköző vagy egyéb olyan tevékenységet folytasson, amellyel megsérti vagy megsértheti a harmadik felek jogait.
4.2.7 Tilos a portál hálózatához tartozó bármely rendszer sebezhetőségének kémlelése vagy tesztelése, vagy a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMHEZ tartozó bármely nem nyilvános szerverhez vagy elektronikus szolgáltatáshoz való hozzáférés, annak kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül.
4.2.8. Tilos a portált kiszolgáló szerverek működésébe való bármilyen beavatkozás vagy beavatkozási kísérlet, bármilyen eszközön keresztül.
4.3 SZEMÉLYES ADATOK
Kizárólag a FELHASZNÁLÓ felelős minden tevékenységért, amelyek a felhasználói fiókhoz és a személyes jelszóhoz való hozzáférés révén következik be. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM nem tehető felelőssé azokért a hibákért, amelyek a felhasználó mulasztása miatt következnek be, a felhasználói fiókjának és jelszavának biztonságára és bizalmas adatkezelésére vonatkozóan. A FELHASZNÁLÓ személyes adatait a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM felhasználhatja a 677/2001-es törvény és az 506/2004-es törvény előírásai alapján. A portálhoz való hozzáférés és a személyes adatok bevezetése kifejezett beleegyezést jelent ezeknek az adatoknak, valamint az azonosító jellegű adatoknak a feldolgozására vonatkozóan.

5. REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG
A portál bizonyos részeihez való hozzáférés érdekében a felhasználó kötelessége:
1) hogy személyéről valós, pontos és teljes adatokat szolgáltasson, ahogyan azt a regisztrációs űrlap kéri;
2) hogy regisztrációs adatait frissítse amennyiben azok megváltoztak, a módosulástól számított legtöbb 24 órán belül.
A regisztrációs űrlap kitöltése révén a felhasználó regisztrált felhasználó lesz. Amennyiben a regisztráció során a valóságnak nem megfelelő, pontatlan és hiányos információt adnak meg, a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMNEK egyoldalúan jogában áll a portálhoz való hozzáférés részleges vagy teljes korlátozása.

6. FELELŐSSÉG és FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK
Ennek az oldalnak a használatával nyilatkozik arról, hogy megértette és egyetért az alábbiakkal:
6.1. Az oldal használata a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMET határozottan mentesíti minden olyan felelősség alól, amely a portál nem megfelelő használatával kapcsolatos.
6.2. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM nem vállal garanciát arra, hogy a portál minden igényt ki fog elégíteni, csak azokat, amelyek a portál céljaival szerves összefüggésben vannak.
6.3. Bármelyik letöltött anyagra vagy a portál használata révén bármely engedélyezett módon megszerzett információra a felhasználói titoktartás érvényes, és felhasználásuk csak saját felelősségre történhet. A felhasználó az egyedüli felelős személy annak a számítógépnek az esetleges meghibásodásáért, amelyről az oldalt elérte, vagy az oldal tartalmának letöltéséből származó bármely egyéb adatvesztésért.
6.4. A FELHASZNÁLÓ által megszerzett egyetlen információ sem fog olyan biztosítékot jelenteni, amely ne lenne kifejezetten leszögezve az Általános Felhasználási Feltételekben. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM nem lehet felelős semmilyen közvetett, közvetlen, véletlenszerű, speciális kárért, beleértve, de nem korlátozva a nyereségvesztésre, a használati lehetőségekre, adatokra vagy egyéb nem megfogható vagy kiszámíthatatlan károkra vonatkozóan, amelyek az alábbiakból következnek be: (1) az oldalon található információk felhasználása vagy a felhasználás meghiúsulása; (2) a felhasználó adataihoz való illetéktelen hozzáférés vagy az adatok továbbításának károsodása; (3) bármely harmadik fél nyilatkozata vagy tevékenysége a portállal kapcsolatban; (4) bármilyen egyéb akadály, amely a portállal kapcsolatos, és amely annak karbantartási körén kívül esik.
6.5. A portálnak azokon a részein, ahol a felhasználók véleménye megjelenik, a vélemények tartalmára vonatkozó felelősség teljességgel azok szerzőit terheli. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM fenntartja magának a jogot, hogy ne tegye nyilvánossá azokat a véleményeket, amelyekről úgy gondolja, hogy bármilyen formában veszélyeztetik az intézmény politikáját vagy arculatát, és ellentétben állnak az erkölcsi elvekkel és/vagy a törvényes rendelkezésekkel. Az általános felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználó egyetértését fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMET védelmezi, biztosítja és megvédi minden követeléssel, panasszal, veszteséggel, költséggel, közvetett és/vagy közvetlen kárral szemben, amelyek ezeknek a feltételeknek a felhasználó vagy megbízottjai általi megszegéséből származik.
6.6. Ez a portál, ebben a formában egyéb garanciák nélkül áll rendelkezésre, és a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM egyetlen esetben sem tehető felelőssé a felhasználókat, a számítási rendszereket vagy egyéb berendezéseket ért károk miatt.
6.7. A kényszerítő körülmény, ahogyan azt a román jogrend meghatározta, felmenti a feleket a jelen Megállapodásban vállalt felelősség alól.
6.8. A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMNEK jogában áll a portál adatbázisába bevezetett bármely adat felhasználása vagy feldolgozása, beleértve a személyes jellegű adatokat is.

7. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM fenntartja magának a jelen megállapodásban foglalt általános felhasználási feltételek módosításának jogát, a megállapodásban foglalt bármelyik melléklet és hivatkozott felhasználási irányelv módosításának jogát, bármikor, egyoldalúan, és meghatározhatja, hogy a hasonló jellegű módosítások alkalmazhatóak legyenek úgy a jelenlegi felhasználók, mint a későbbiek esetén. Bármilyen változtatás és módosítás akkor lép érvénybe, amikor ebben a szakaszban feltüntetésre kerül. A szolgáltatás használatának a felhasználók általi folytatása, a jelen feltételek módosítását követően, hallgatólagos egyetértést jelent, és számontartása ilyenként történik.

8. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a fenti kikötések közül bármelyik semmisnek minősül vagy érvénytelen lesz, az okoktól függetlenül, ez nem fogja érinteni a többi kikötés érvényességét, amelyek továbbra is kifejtik hatásukat.
Az Általános Felhasználási Feltételek jogi rendszere egy megkötött érvényes szerződésével azonos.
Abban az esetben, ha a BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM a jelen megállapodásban előírt jogok valamelyikét nem gyakorolja, ez semmilyen körülmények között nem jelenti az adott jogról való lemondást.

9. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA és RÉSZLETEZÉSE
BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM = román jogi személy, székhelye Románia, Kolozsvár 400084, Mihail Kogălniceanu utca 1., amelynek létrejötte a Hivatalos Közlöny 243/02.11.1924 számában megjelent, a Kolozsvári Egyetem jogi személyként való elismeréséről szóló törvény alapján történt, adószáma 4305849, törvényes képviselője a Rektor.
PORTÁL = az academicinfo.ubbcluj.ro internetcímen elérhető portál.
FELHASZNÁLÓ = bármelyik személy, aki eléri a portált; a megnevezés egyaránt vonatkozik azokra a személyekre, akik meglátogatják a portált a regisztrációhoz nem kötött nyilvános felületeken (látogatók), valamint a regisztrációs űrlapon már bejelentkezett felhasználókra (regisztrált felhasználók).
ADATOK = bármilyen információ, amely lehetővé teheti vagy megkönnyítheti az internet-hozzáféréssel kapcsolatos művelettípusok elvégzését, valamint egy azonosító kód, név vagy megnevezés, lakhely vagy székhely, telefonszám, fax, elektronikus postafiók címe, törzskönyvi szám vagy egyéb, hasonló jellegű azonosító adat, adószám, személyi azonosító szám, és egyéb hasonlók, beleértve az egyetemi, oktatási és kutatási tevékenységekre vonatkozó információkat is.
TARTALOMRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOK = a Szerzői és szomszédos jogokról szóló 8/1996-os számú törvény 72. cikke (1) bekezdésének értelmében a számítógépes programok védelme: „magában foglalja egy program bármely kifejezését, az alkalmazási programokat és az operációs rendszereket, bármely programozási nyelven íródtak, akár forráskódban, akár tárgykódban, az előkészítő szerkesztési anyagot, valamint a kézikönyveket.”
ENGEDÉLY = a szerzői jog tulajdonosának beleegyezése bizonyos jogok harmadik félnek történő átadására vonatkozóan (a szövegben „nem kizárólagos engedély”, valamint nem kizárólagos engedély harmadik félnek).
HOZZÁFÉRÉS = jelen megállapodás értelmében az interneten való böngészés szakasza, amelyet egy sajátos tevékenység számára elkülönített internet tartomány regisztrációs alapú felkeresése vagy használata jellemez.
SZERVER = a portál tartalmának otthont adó szerveregyüttes.