Academic Info              
       

Termeni și Condiții de Folosire a PORTALULUI academicinfo.ubbcluj.ro 

1.SCOP
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI oferă acces la acest portal, pentru a face cunoscute serviciile sale educaționale și munca depusa de cadrele didactice în serviciul studenților și potențialilor parteneri academici. Urăm „bine ați venit!" tuturor vizitatorilor și recomandăm citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.
Singurul scop permis pentru utilizarea acestui portal este obținerea de informații despre oferta de servicii educaționale, despre capacitatea academică a Universității Babeș-Bolyai și despre materialele relevante din domeniul educației și cercetării. Orice utilizare în alte scopuri decât cele mai sus arătate nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale sau penale din România.
Folosirea, incluzând citirea sau copierea pentru uz exclusiv privat, implica acceptarea fără rezerve a termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. Ele se constituie într-un ACORD cu valoare și regim juridic de Contract, ce are ca părți UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI și pe dumneavoastră (persoana juridică sau fizică), în calitate de UTILIZATOR.

2. LEGISLAȚIE ȘI DREPT APLICABIL
Legislația în conformitate cu care a fost redactat și se va derula acest Acord, și în conformitate cu care se interpretează, este legislația română în domeniu și în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.
Prin accesarea (vizitarea sau utilizarea) portalului, UTILIZATORUL se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai jos precum și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între el și UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din Cluj-Napoca, în conformitate cu legile române în vigoare.

3.DREPT DE PROPRIETATE și DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI este proprietarul exclusiv al portalului și al tuturor informațiilor conținute de acesta. Întregul conținut al acestui portal (constând în mod exemplificativ și nu limitativ în: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date) este proprietatea exclusivă a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI și este apărat în conformitate cu Legea nr. 8/1996.
Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest portal sunt deținute integral și exclusiv de UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI sau de cedenții săi nominalizați. Niciun material de pe acest portal nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară expresă și scrisă a UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI. Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul are permisiunea de a printa sau descărca pe calculatorul personal – și numai pe acesta - secțiuni de materialele din diferite zone ale portalului doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.
Orice altă copiere, redistribuire, retransmitere sau publicare a oricărui material descărcat este strict interzisă fără consimțământul expres prealabil și scris al UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI.
Prin acceptarea acestor termeni și condiții UTILIZATORUL se declară de acord:
- să nu modifice în tot sau în parte niciun material provenit din materialele descărcate din portal.
- să ofere UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI o licență neexclusivă, fără pretenții de plată pentru drepturile de autor, în toată lumea, continuă, cu dreptul de a sublicenția, de a reproduce, de a distribui, de a transmite, de a crea lucrări derivate, de a expune sau de a prezenta public orice materiale și alte informații (incluzând, fără limitare, idei conținute în acestea pentru produse și servicii noi sau îmbunătățite) pe care le afișează, în orice mod cunoscut sau ce va fi descoperit, în locații publice ale portalului.
- să ofere UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI dreptul de a utiliza numele utilizatorului în legătură cu materialele sau datele expuse/introduse, precum și în legătură cu toate materialele destinate promovării portalului în rândul cadrelor didactice și studenților.
- că nu va avea nici o pretenție împotriva UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI pentru orice încălcare - pretinsă sau adevărată - a vreunui drept, încălcare ce nu provine din exploatarea portalului.

4. POLITICA DE UTILIZARE A PORTALULUI
4.1. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI
Prin accesarea acestui portal, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea lui si a Internetului. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI va depune toate diligențele pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a portalului, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora. În niciun caz, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi responsabilă pentru niciun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau accesoriu, apărute din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a portalului sau în legătura cu acestea.
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a monitoriza conținuturile din portal și de a le înlătura unilateral pe cele considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare sau normelor legale în vigoare.
4.2. RESTRICȚIONĂRI
Cu scopul de a menține un serviciu informativ și valoros, care vine în întâmpinarea nevoilor academice ale utilizatorilor și de a evita prejudiciul ce poate rezulta din diseminarea afirmațiilor care sunt false, rău-intenționate, sau care aduc atingere drepturilor terților, părțile convin următoarele reguli pentru protecția împotriva abuzurilor:
4.2.1 Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele real.
4.2.2 Este prohibită afișarea sau transmiterea a orice mesaj care este calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului.
4.2.3 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini sau programe care ar viola drepturile de proprietate ale terților, inclusiv texte, imagini sau programe neautorizate fără drept de autor, secrete economice, militare sau alte informații confidențiale, mărci comerciale sau de servicii protejate.
4.2.4 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare.
4.2.5 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură.
4.2.6 Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile și capacitățile portalului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.
4.2.7 Este interzisă încercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua portalului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI care nu sunt publice, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.
4.2.8. Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, in funcționarea serverelor care deservesc portalul.
4.3 DATE PERSONALE
UTILIZATORUL este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Datele personale ale UTILIZATORULUI vor putea fi folosite de către UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI în acord cu prevederile Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Accesarea portalului și introducerea datelor cu caracter personal reprezintă exprimarea acordului expres pentru prelucrarea acestor date, inclusiv pentru cele cu caracter de identificare.

5. OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE
Pentru accesarea anumitor secțiuni ale portalului, utilizatorul este obligat:
1) să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de formularul de înregistrare;
2) să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maxim 24 de ore de la operarea modificărilor respective.
Prin completarea formularului de înregistrare utilizatorul devine unul înregistrat. Dacă veți furniza în cursul înregistrării informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la portal.

6. RĂSPUNDERE și LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE
Prin folosirea acestui site, declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:
6.1. Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere a utilizatorului. Utilizatorul exonerează în mod expres UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI de orice răspundere referitoare la întrebuințarea defectuoasă a portalului.
6.2. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu oferă nicio garanție că portalul va satisface toate cerințele, ci doar acelea care sunt interdependente cu scopul portalului.
6.3. Orice material descărcat sau obținut în orice mod permis prin utilizarea portalului se află la discreția utilizatorului și poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conținutului site-ului.
6.4. Nicio informație obținută de UTILIZATOR nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din: (1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului; (2) acces neautorizat la datele utilizatorului sau deteriorarea transmisiilor acestor date; (3) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra portalului; (4) orice altă problemă legată de portal și care iese din sfera de mentenanță a acestuia.
6.5. Pentru secțiunile portalului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, politicii sau imaginii instituţiei, moralei și/sau dispozițiilor legale. Prin acceptarea acestor termeni și condiții utilizatorul se declară de acord să protejeze, să asigure și să apere UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI împotriva oricăror pretenții, reclamații, pierderi, cheltuieli, prejudiciilor directe și/sau indirecte rezultate din încălcarea acestor termeni de către utilizator, mandatarii sau prepușii săi.
6.6. Acest portal este oferit în aceasta formă fără alte garanții și în niciun caz UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI nu va fi responsabilă pentru pagubele utilizatorilor, ale sistemelor de calcul sau ale altor echipamente.
6.7. Forța Majoră, așa cum este definită de legea romana, exonerează de răspundere părțile acestui Acord.
6.8. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI are dreptul de a utiliza sau prelucra orice date introduse în acest portal, inclusiv acelea cu caracter personal.

7. MODIFICAREA ACORDULUI
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI își rezervă dreptul de a modifica oricare din termenii și condițiile incluse în acest acord, orice anexă și orice politică inclusă sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplica atât utilizatorilor curenți cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în aceasta secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

8. DISPOZIȚII FINALE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, care vor continua să își producă efectele.
Regimul juridic al Termenilor și Condițiilor este acela al unui contract valabil încheiat.
Neexercitarea din partea UNIVERSITATII BABEȘ-BOLYAI a vreunui drept prevăzut în prezentul acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.

9. DEFINIȚII ȘI DETALIERI DE TERMENI
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI = persoană juridică română, cu sediul în România, Cluj-Napoca 400084, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, înființată prin Legea pentru recunoașterea ca persoană juridică a Universității din Cluj publicată in Monitorul Oficial nr. 243/02.11.1924, cod fiscal 4305849, reprezentata legal prin Rector.
PORTAL = portalul accesibil la adresa de internet academicinfo.ubbcluj.ro.
UTILIZATOR = orice persoană care accesează portalul; termenul cuprinde atât persoanele ce vizitează portalul în secțiunile publice ce nu necesită înregistrare (vizitatori) cât și persoanele înregistrate prin formularul de înregistrare (utilizatori înregistrați).
DATE = orice informații care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operațiuni legate de accesul la Internet, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal și altele asemenea, inclusiv informațiile privitoare la activitățile academice, educaționale și de cercetare.
DREPT DE AUTOR ASUPRA CONȚINUTULUI = Conform art.72 alin. (1) din Legea 8/1996, protecția programelor pentru calculator „include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele.”
LICENȚĂ = acordul titularului dreptului de autor pentru cesiunea unor drepturi către terț („licența neexclusivă”, în text, respectiv licența nepurtătoare de exclusivitate pentru terț).
ACCESARE = în sensul prezentului acord, etapă a navigării pe Internet ce se caracterizează prin vizitarea sau utilizarea înregistrată a unui domeniu de pe Internet dedicat unei activități specifice.
SERVER = ansamblul de servere pe care este găzduit portalul.